Fikri ve Sınai Mülkiyet

Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanı sıra, fikrî ve sınai mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması, bu konuda duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılması küresel alanda rekabet etmek isteyen sanayi kuruluşları, KOBİ'ler ve buluş sahipleri için oldukça önemlidir. BU TTO, fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almaktadır.

Üniversite ve sanayi işbirliği arasında arayüz olan TTO'ya bu noktada büyük görev düşmektedir. Gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile başlayan işbirliği sürecinde; araştırmacı ve buluşculara, iş-birlikteliği yaptığı "çözüm ortakları" ile birlikte, araştırmacıların buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması sağlamak için önce maddi olmayan değerlerinin tespiti gerekmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması sağlandıktan sonra üniversite, sanayi ve işletmelerin maddi olmayan bu değerlerini stratejileriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Sanayi ve işletmelere küresel rekabette avantaj sağlayacak stratejilerden birisi kendi fikri mülkiyet haklarının yönetimi yapması diğeri ise rakiplerin inovasyon ve fikri mülkiyet yönetim stratejilerinin takibidir. TTO, fikri ve sınai mülkiyet haklarının gözetilmesi ve takibinde proje sahiplerine ve buluşçulara destek vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde "Fikri Mülkiyet Kurulu" tarafından geliştirilen stratejiler çerçevesinde oluşturulan ve hali hazırda yürürlükte olan Fikri Mülkiyet Politikasına burdan erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için..